VanDeStraat

Popliedjes op z’n Gronings

Spij die mor ien aigen neus

Veur alle keren dat aandacht allint noar die ging
En dastoe zeest hai is mie, t is zien ring
Doe dinkst ik bin kepot, ach laiverd most ais waiten
Doe dinkst ik grien alle doagen, dat dus echt nait
t Het gain zin woarveur, woarom zel’k nog aan die dinken
t Huft nait meer en doe belst mie din weer en
Laiverd ik goa weer deur, ik wil die nooit nait stoppen
Ik hol die nait meer tegen, ik geef die dus mien zegen
Mien moe mag die nait lieden, dat heb’k nooit eerder had
Wil der nait aan dat ik aigelks nait goud zat
Ik haar t op mien menaaier te drok, dat t fout was haar’k nait zain
Mor nou wait ik, ik sloap veul beder zo allain
Want as doe zo gewel-deg bist en mooi
Din laiverd, spij die mor ien aigen neus
En dink gerust dat ik die nog nait kwiet wil
Laiverd, spij die mor ien aigen neus
En doe zeest ik mag dien kammeroaden nait
Dat t nait aan heur laag, is wat ik nou wait
En alle keren dat wat ik zee, t was fout
En mien Grunneger tröts was ook nait goud
Veur alle keren dat ik deur die wer klaineerd
Der was eerst laifde en nou is der niks meer
En ik vuilde mie voak slechter deur dien proat
Was t dommeghaid om die binnen te loaten