VanDeStraat

Popliedjes op z’n Gronings

Pimp da club

Go Klaaintje, t is dien joardag
Wie goan feesten, t is dien joardag
Drinken jenever, t is dien joardag
Wie goan beesten want t is dien joardag
Aaltied in de club, ik bin voak de BOB
Heb zekers wel de X, ik hol van zolte drop
t Gaait mie nait om de sex, der nait votdoadelk op
Dus kom mor pobbedop, hol doar nait mit op
Kom der aan in mien Polo, mooie velgen der op
Mit 20 kammeroaden, 20 boeren in de club
Wichter waiten, ik kin Burdy en nou willen ze der op
En as je Vissering kinnen, zit ter gain stop meer op
Mien flow, mien show, ik kin nou alles kopen
Kiek mie nou op mien Van Bommels lopen
Mien Rolex en vanzulf mien Polo, elkenain wil dat dus ook