VanDeStraat

Popliedjes op z’n Gronings

Ol Pekel is ok

Ik laip ien Pekel over stroat
en wos t nait zeker, loop ik wel goud
Ik heurde ien ainen n swoare proat
Keek om mie tou, was schietsbenaauwd
Ik zag vaaier knoapen, ain kwoad, Roegbainder ston veuraan
Ik kreeg n stoense blik van top tot toon
Toun keken ze nkander aan

 

(Ik zee) Hol nait van darten hé, neenee

Viend t geweldeg hé, joa

Proat nait aal deur mie hin, vroag allint om respect

Proat nait aal deur mie hin, ik heb ja nog nait alles zègd

 

Hai keek toun noar mien golden ketten
Hai zee: “ik geef die n Euro”
Ik zee dat binnen toch woar grappen nait
tIs van mien moe en hail duur ook
Hai zee: “t Is n mooi ding, ik wil hom. Ik pak hom van die òf
Krigst der spiet van dast mie zain hest. Knal die ain veur de kop
Bist allain. Der helpt die gain ain”

 

(Ik zee) Hol nait van gabberree, neenee

Viend t geweldeg hé, joa

Proat nait aal deur mie hin, vroag allint om respect

Proat nait aal deur mie hin, ik heb ja nog nait alles zègd

 

Ik runde vot, op zuik noar n café
En ik dronk rusteg mien bier doar
Het was gezelleg doar in tOl Stee
Toun kwam ain dicht tegen mie aan stoan
Ze zee: “Ik wait t wel, doe wilst mie. Kin t aan dien kop wel zain
Dus goa mor mit, blief vannaacht bie mie

 

Ik loat die’t zain, Ol Pekel is ok”

(Ik zee) Hol nait van Pekelhé, neenee

Viend t geweldeg hé, joa

(Ik zee) Hol nait van Pekelhé, neenee

Viend t geweldeg , Ol Pekel is ok