VanDeStraat

Popliedjes op z’n Gronings

Janny

Janny, kom, kom op
Goa stoan nou, worst hartstikke nat zo
Tis al vreselk loat ook, wie mouten vot hier
Weg oet Stadspaark, waistjawel
Woar is dien schoun, dij bist verloren
toun ik zee hou ofst lopen most
Wel het verloren? Doe diezulf?
Ik miezulf? Of wie onszulm?

 

Janny, kinst dien dreum wel opgeven

Janny, dit is t echte leven

Zo allain en klaain in dizze kolle kolle wereld

Der is ain, dij het verlet om die

 

Tis kold, wie mouten vot nou, kom
Hai, dien Lippenstift zit ja overaal
Hest t kocht en ik heb t zain
Te veul rood om snoet en doe zeest toun:
“Blief van mie óf!?”
Mor doar keek ik deurhin, dien ogen zeden hail wat aans
Bist mie neudeg toch, hmm?
Elkenain wait dat wie soamen binnen sunt vandoag
Nou heur ik ze! Ze kommen
Ze kommen, om die te hoalen
Ze kinnen die nait vinden
Gain mins zel die vinden, bist bie mie!

 

Janny, kinst dien dreum wel opgeven

Janny, dit is t echte leven

Zo allain en klaain in dizze kolle kolle wereld

Der is ain, dij het verlet om die