VanDeStraat

Popliedjes op z’n Gronings

is der draank genog

Boodschappenliest kloar, Ik wait ook al woar
Ik draank en eten hoalen kin

Eerst noar sloager tou, din keesboer op houk
Wait da’k doar op t goie stee bin

Mit boodschappenkrat en tazzen op pad
Hoop dat ik op tied der bin

Man wat is t ja drok, doalek is alles op
Veur draank mout ik doar nog hin

Vlug n poar flezzen wien, Jenever heurt ter bie
Hoop dat ik op tied der bin

Doalek is der veur ons niks meer
Heb ik genog aan ain kratje bier
Kerstdrokte is nou goud aan gaang
Goa mor weer ais op hoes aan

Dom## Is der draank genog,.. veur Kerstmis

Tom, Jets en Haans, Mervin komt ook laans
En Rins wait dat ik thoes bin

Tis gezelleg hier, apmoal aan t bier
Dit is hou of Kerst ook wezen kin

Mor bier is nou al op, snel noar CO-OP
Hoop dat ik op tied der bin

Dom## Is der draank genog,… veur Kerstmis

Genog te vreten mor zunder draank
Dat wordt gain kerstfeest bin ik baang
Woar kin ik veur bier nog hin
Wait da’k nou veuls te loat bin

kHeb gain draank genog, veur Kerstmis