VanDeStraat

Popliedjes op z’n Gronings

Haard

Zotterdagmörn, ik sprong op oet ber
en trok mien net pak aan
Stapte ien woagen, goud gang op de ketten
Twiel’k die in mien gedachten haar
Bonkte op deur, haartkloppens joa echt
Ik wol die wat vroagen
Want ik wait joe binnen slim olderwets
Mag ik mit heur traauwen, mag ik heur veur aaid?
Zeg joa, zeg joa, ik mout t waiten
Joe zeggen t zel nooit gebeuren mit ons baaid
Vedde pech kammeroad, t antwoord is dus: nooit nait

 

Woarom mout t nou zo haard?

Ik wait wel, joe binnen heur pa

Mor woarom mout t nou zo haard

Ik traauw mit heur, da’s wat ik wait